Balkanski antifašisti: Ustanimo protiv novog rata!

Prenosimo zajedničko saopštenje Partije rada, Revolucionarnog saveza rada i antifašističkih organizacija sa Balkana… Svi u demokratski narodni front protiv kapitalističke krize, fašizma i rata!

Devedesetih godina se u krvi njenih naroda raspala Jugoslavija. Taj raspad je izvršen od nacionalističkih snaga koje su nastale u vrhu samog sistema, oživljavajući sve one zločinačke ideje i kolaboracionističke snage koje su poražene tokom Narodnooslobodilačke borbe za vreme Drugog svetskog rata.

Posle više od dve decenije od završetka međunacionalnih sukoba, ubrzanim razvojem opšte kapitalističke krize i rasta međuimperijalističkih tenzija, na razvalinama Jugoslavije ponovo se čuju ratni bubnjevi. Ponovo se pokušava s nacionalističkim ludilom koje bi zahvatilo mase i izazvalo nove sukobe. Ponovo se zvecka oružjem, formiraju zločinačke falange i vrši ubrzana militarizacija Srbije, Hrvatske, BiH, Kosova i drugih delova Balkana.

Narodima Balkana su danas neprijatelji imperijalisti sa svojom okupatorskom čizmom, svojim bazama, svojim multinacionalnim monopolima, svojim bankama i dužničkim ropstvom koji su nametnuli novim kolonijalizmom.

Narodima Balkana danas su neprijatelji svi njihovi marionetski režimi koji su spremni da služe tim okupatorima u pljački i gaženju po sopstvenim narodima i njihovim interesima.

Narodima Balkana su danas neprijatelji sve nacionalističke i fašističke horde pod raznim zastavama koje, služeći moćnim gospodarima, žele ostvariti svoje sulude i reakcionarne ideje na krvi drugih i sopstvenog naroda.

Mi, sledbenici ideja NOB i borbe svih balkanskih naroda protiv fašizma, smo odlučni da danas branimo te ideje i suprotstavimo se nadolazećem ratu koji može zahvatiti celi Balkan.

Pozivamo sve istinski progresivne i slobodoljubive delove balkanskih naroda da odlučno preuzmu svoju istorijsku ulogu u odbrani svojih naroda, svoje zemlje u zajedničkoj borbi protiv imperijalističkog okupatora, vladajućih bandi diktature kapitala i njihovih nacionalističkih i fašističkih falangi koji pokušavaju gurnuti naše narode u nove ratove.

U borbu za mir među balkanskim narodima!

U borbu protiv nacionalističke mržnje, za slobodu i zajedništvo svih balkanskih naroda!

U borbu protiv imperijalističkih okupatora, nosilaca rata i njihove zločinačke politike!

Balkanskim pokretom otpora!


  • Partija rada
  • Antifašistička akcija BiH
  • Revolucionarni savez rada
  • Antifašisti Cetinja
  • Radnički pokret, Banja luka
  • Antifa Sombor

16. januara 2022.